MAP Log ind

Som medlem kan du forbinde til månedsskriftet.dk og læse tidligere artikler og tidsskrifter.

Spørgsmål vedr. log ind kontakt Månedsskriftet på tlf. 35 26 67 85.

Glemt kodeord
×

Hjem > Om

Forfattervejledning

Åben visuel forfattervejlednings guide

Forfatter

Artiklerne i Månedsskriftet tager udgangspunkt i den praktiserende læges hverdag med faglig status inden for alle væsentlige kliniske områder. Artiklerne kan omhandle teoretisk baggrund, men skal først og fremmest beskrive den praktisk kliniske anvendelse.
Redaktionen ønsker ofte en artikel, hvor graden af detaljering står i rimeligt forhold til den ikke specialkyndiges interesse og behov. Forfatterne skal have den praktiserende læge i tankerne, når de skriver.
Artiklen skal være nem at læse. Redaktionen ønsker en erfaren kollegas redegørelse for status fortalt i et levende sprog. Forfatteren må gerne præge artiklen med personlige erfaringer og vurderinger, og det letter ofte forståelsen med sygehistorier, fotos, kurver og illustrationer.

Redaktionen ser meget gerne artikler fra praktiserende læger, der omhandler den praktiserende læges hverdag, evt. i form af refleksioner og debatindlæg.

Månedsskriftet er normalt mindre egnet til originalundersøgelser, da artiklerne ikke bliver peer-reviewet, dvs. de bliver ikke gennemgået med henblik på holdbarheden af selve de videnskabelige resultater. Originalartikler henvises derfor til de dertil egnede tidsskrifter som f.eks. Ugeskrift for Læger eller internationale tidsskrifter.


Omfang

Redaktionen lægger stor vægt på, at artiklen er så kortfattet som mulig. Teksten bør normalt ikke samlet overstige 2.000 ord. Hvis artiklen er meget længere, vil det ofte være relevant at dele artiklen. Artiklens omfang, skal oplyses ved indsendelse. 


Sprog og opbygning af artiklen

Artiklen skal have et godt og levende sprog og være nem at læse. Som forfatter må du gerne præge artiklen med personlige erfaringer og vurderinger og det letter ofte forståelsen med sygehistorier, fotos og kurver.

Redaktionen ønsker en artikel, hvor graden af detaljering står i rimeligt forhold til den ikke specialkyndiges interesse og behov. Du skal have den praktiserende læge i tankerne, når du skriver.
Hvis emnet - fx en sygdomsenhed - tillader det, kan artiklen opbygges på traditionel vis med afsnittene: Indledning, definition, forekomst, risikofaktorer, ætiologi, patofysiologi, klinik, behandling, prognose, komplikationer, profylakse, konklusion, hovedbudskaber og litteratur.


Konklusion og hovedbudskaber

Artiklerne i Månedsskriftet forsynes med en "appetizer" som forfattes af redaktøren. Derudover ønskes hovedbudskaberne angivet i kort punktform sidst i artiklen. Budskaber undervejs må gerne resumeres i små tabeller, evt. med "bullets".

 

Overskrift

Artiklens titel er vigtig, så brug tid på at finde en kort, rammende og mundret overskrift. Brug evt. også en underoverskrift, så det er let at forstå hvad artiklen handler om, selv om man kun ser titlen. Overskriften skal være på max 25 tegn. Underoverskriften må max være 40 tegn.

Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre titlen. Brug også lidt ekstra tid på fængende afsnitsoverskrifter. Overskrifterne giver overblik over artiklen og bruges yderligere til elektronisk søgning i artiklen.

Illustrationer, figurer og tabeller

Illustrationer er meget velkomne. Når artiklerne publiceres, skal der helst være 1-2 illustrationer med billedtekst hver hver artikel, gerne flere. Hvis du ikke selv har et billede, må du gerne foreslå et motiv eller en illustration, som redaktionen kan være behjælpelig med at fremskaffe. Velvalgte billedtekster giver en mulighed for at fremhæve budskaberne i artiklen - ofte er billedteksten og overskriften det mest læste!

Illustrationer må gerne være i farver. Der skal altid henvises til illustrationer, tabeller og figurer i teksten. Illustrationer, figurer og tabeller skal fremsendes elektronisk som separate billedfiler i høj opløsning på 300 dpi. Husk at indhente tilladelse til at bruge billeder, figurer mm. Dette kan redaktionen også være behjælpelig med.

Referencer

Litteraturlisten må maksimalt omfatte 15 henvisninger. Hvis forfatteren ønsker flere henvisninger, kan det løses ved, at kun de 15 vigtigste bringes i bladet og det anføres, at den komplette litteraturliste kan findes i internetudgaven.

Referencerne skal opbygges efter Vancouver-reglerne som benyttes f.eks. af Ugeskrift for Læger og British medical Journal. For yderligere information se www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

En videnskabelig artikel i et tidsskrift anføres således:
Kofoed KF, Hove JD, Freiberg J et al. Variability of insulinstimulated myocardial glucose uptake in healthy elderly subjects. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2002; 29:1600-7.

Et bogkapitel anføres således:
Cole TJ, Weight-stature indices to measure underweight, overweight, and obesity. I: Hines JH, red. Anthropometric assessment of nutritional status. New York: Wiley-Liss, 1991:83-111.

En internetreference anføres således:
www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed /jan.2005 (måned og år for søgningen skal anføres).

Indsendelse af manuskript

Manuskriptet indsendes direkte til redaktionssekretær Helle Raun hra(at)mpl.dk 

Forfatterark

Husk at vedhæfte forfatterark med forfattenavn(e), titel, arbejdsplads og privat adresse. Opgiv også et mobilnummer og email. Det bør endvidere oplyses hvilken email adresse der ønskes anført ved artiklen.

Der ønskes et forslag til en kort biografi på max. 35 ord, som redaktionen tillader sig at redigere og som trykkes på artiklens første side.

Der skal altid vedhæftes et billede af førsteforfatter.

Artiklen

Selve artiklen starter så på side 2 med artiklens titel.

Søgeord

På første side anføres tillige forslag til 5 søgeord (keywords) der er dækkende for artiklens indhold.

Interessekonflikter

Det ønskes tilkendegivet, om der kan være tale om interessekonflikter. Hvis en af forfatterne inden for de seneste fem år har haft tilknytning til en virksomhed eller en organisation etc., som ville kunne tjene på offentliggørelsen af resultaterne af det aktuelle manuskript, skal det anføres. Er der intet anført, trykkes følgende: Interessekonflikter: ingen angivet.

Når vi har modtaget dit manuskript

Når du har indsendt dit manuskript vil du modtage en email med besked om at artiklen er modtaget og hvornår du kan forvente at få besked om, hvorvidt din artikel er accepteret.
Vi holder redaktionsmøde en gang om måneden, hvor vi behandler de indsendte manuskripter. Alle artikler læses af de fire redaktører og fordeles herefter til de enkelte redaktører, som bliver hovedvedansvarlig for det videre arbejde med de tildelte artikler.
Vi forbeholder os ret til mindre redaktionelle rettelser, inden du ser artiklen i korrektur. Ved krav om ændringer eller større rettelser, vil vi korrespondere derom, som et led i det redaktionelle arbejde. Når en artikel er accepteret, færdiggøres den af den ansvarlige redaktør og sendes herefter til layout hos grafiker, hvorfra du vil modtage en korrektur. Når korrekturen er godkendt med eventuelle mindre rettelser, returneres den til grafiker som foretager eventuelle rettelser og artiklen er herefter klar til publicering. Din artikel vil herefter blive udtaget til publicering i et bestemt hæfte og du vil modtage et gratis eksemplar af hæftet når den er offentliggjort. Da vi har en mindre beholdning af artikler, der er antaget, kan der gå op til 3 måneder før din artikel publiceres.

Honorar

Manuskripter honoreres med 400 kr. per side i bladet til dækning af direkte omkostninger til manuskriptets udarbejdelse, f.eks. til sekretærhjælp. En side svarer til ca. 350 ord. Honoraret er uafhængigt af forfatternes antal og deles således mellem forfatterne med mindre andet anføres.

Rettigheder

Copyright tilhører Månedsskrift for Almen Praksis. Artiklerne må frit anvendes til uddannelsesmæssige formål med angivelse af kilde. Kommerciel udnyttelse af artikler kan finde sted med Månedsskriftets godkendelse.

 

Genveje

Seneste nummer
Bestil iPRAKSIS
MediBox

Webshop