MAP Log ind

Som medlem kan du forbinde til månedsskriftet.dk og læse tidligere artikler og tidsskrifter.

Spørgsmål vedr. log ind kontakt Månedsskriftet på tlf. 35 26 67 85.

Glemt kodeord
×

Vandre- og svangrejournalen digitaliseres

Den gule kuvert med vandrejournalen bliver erstattet af den elektroniske Graviditetsmappe. Læs her om, hvordan projektet har taget form og løbende forventes implementeret på tværs af sektorer. Den elektroniske vandre- og svangerskabsjournal hjælper med at skabe overblik, mindske fejl og i sidste ende give større tryghed hos den gravide.

Af: Lone Dalager Kristensen

I 2018 blev en analyse (1) gennemført med henblik på at undersøge, hvorvidt det vil give mening at digitalisere vandre- og svangerskabsjournalen. Konklusionen var klar. Der er stor efterspørgsel efter det både hos de gravide, praktiserende læger, sygehuspersonalet (herunder primært jordemødre) og hos sundhedsplejerskerne. 

Alle tre sektorer kan se god gevinst i at dele information med hinanden på tværs af sektorerne, og for de gravide vil en app være mere naturlig end den eksisterende vandrejournal. Som udgangspunkt er løsningen tænkt således, at de journalsystemer, der i dag arbejdes i, også skal være de journalsystemer, der skal arbejdes i fremover. Det vil sige, at I vil få oplysninger om den gravide i jeres journalsystem. Oplysninger om den gravide (som i dag er anført på svangerskabsjournalen og vandrejournalen) tænkes så sendt til en national ”graviditetsmappe”, som alle kan ”slå op i”. Dvs. det skal være muligt for dig i lægehuset at se de notater, jordemoderen gør sig under jordemoderkonsultationerne, og vice versa. På den måde vil I som sundhedsfaglige have de bedste forudsætninger for at danne jer et godt billede af den gravide og den gravide vil føle, at sundhedsvæsenet er en sammenhængende enhed uden de papirbårne dokumenter og korrespondancemeddelelser.

Siden analysen har der været afholdt mange workshops og møder, hvor løsningen er blevet drøftet. Tidligt i projektet blev det konkluderet, at der er brug for trædesten på vejen hen til den optimale løsning, hvor alle kan se oplysningerne i deres egne journalsystemer. For almen praksis betyder dette, at der lige nu er et udviklingsarbejde i gang med henblik på at lave en integration til de journalsystemer, der eksisterer. 

Udgangspunktet for projektet er, at digitaliseringen skal foregå med udgangspunkt i de oplysninger, der i dag eksisterer på svangerskabs- og vandrejournalen, og inden for rammerne af den eksisterende arbejdsfordeling, der i dag er aftalt mellem de sundhedsfaglige i sundhedsvæsenet. 

s1-foto1-web.jpg

Fra papir til journal og app 

I dag udfylder personalet hos almen praksis den gravides svangrejournal. Denne sendes til sygehuset – i nogle tilfælde med PostNord og i andre tilfælde med bud, som kører mellem sygehuset og lægehusene. Nogle steder i landet (bl.a. Aarhus) forsøges der med at digitalisere denne arbejdsgang, hvilket er et vidnesbyrd om behovet for at få en digital løsning. Det gøres ved at lave en henvisning (MedCom REF01) til sygehuset.

På sygehuset benyttes svangreskabsjournalen til at foretage den endelige visitation, og journalen scannes derefter, så den er tilgængelig i sygehusets journalsystem. 

Hos almen praksis udfyldes også en vandrejournal, som udleveres til den gravide. Denne skal den gravide medbringe til alle sine konsultationer, og den gravide får på den måde ansvaret for at bære oplysninger, der skal deles på tværs af sektorerne. Oplysninger, der tastes ind i journalsystemet, skal derfor også manuelt anføres på vandrejournalen, da sygehusets jordemødre ikke har adgang til almen praksis’ system. På samme måde skal jordemoderen både taste oplysninger i deres journalsystem samt skrive på vandrejournalen for at sikre, den praktiserende læge får de oplysninger, der er vigtige for lægen. 

Arbejdsgangene vil med den nye digitale løsning blive vendt på hovedet. Hos almen praksis vil der blive lavet en brugergrænseflade, som videresendes til sygehuset. Der sendes derefter en meddelelse til den gravide via digital post om, at hun kan downloade en app. Det vil sige, når den gravide kommer til sin 25-ugers-konsultation hos praktiserende læge, vil det være muligt at se de konklusioner, jordemoderen har noteret siden sidste konsultation hos praktiserende læge. Den digitale løsning har således til formål at samle alle oplysninger og sikre, den gravides oplysninger findes digitalt og kan ses af alle relevante sundhedspersoner, den gravide har brug for i sin graviditet. 

Tidsplan 

I efteråret 2020 er arbejdet med løsningen for almen praksis igangsat, og der er afholdt en række workshops for at afklare brugergrænsefladen. Fra projektets side sættes der stor pris på samarbejdet med klinikerne i diverse fora under projektet. Projektet har været i dialog med flere fødesteder omkring pilotafprøvningen af den digitale løsning til graviditetsforløb, der forventes i gangsat i 2021. Det overordnede formål er at afprøve projektets digitale løsning og vurdere de afledte gevinster og konsekvenser for parterne. Det forventes, at 10-12 lægehuse deltager i piloten omkring Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Sygehus Sønderjylland i Åbenrå. 

Pilotafprøvningen er tidsfastsat til 6 måneder, hvor der vil være to agile sprints. Det betyder, at projektet i løbet af pilotperioden vil indsamle de ønsker/behov, der peges på, og foretage justeringer, der besluttes på tværs af de tre pilotsteder. 

Efter endt pilot vil der være en opsamling med efterfølgende implementering. Projektet forventer, at implementeringen er igangsat i 2022. 

Gevinstevaluering 

Projektet har igangsat en evaluering af de gevinster, der forventes i forbindelse med den digitale løsning. Syddansk Sundhedsinnovation laver i første omgang en måling af de gravides og de sundhedsprofessionelles oplevelser ifm. graviditetsforløbet. Der er derfor sendt spørgeskemaer ud til gravide, sundhedsprofessionelle på fødesteder, i kommunal sundhedspleje og i almen praksis. Ligeledes bliver der gennemført en række observationer af arbejdsgange i graviditetsforløbet, der sammen med besvarelserne på spørgeskemaet skal danne udgangspunkt for målingen af gevinsten. De endelige målinger vil ske, når implementeringen er foretaget, og forventes gennemført i 2022/2023.  

Fremtiden 

Siden opstarten i 2019 har projektet vurderet, at løsningen bedst udvikles ved at opdele den i faser. Det betyder, at første fase, som pilotafprøves i 2021, vil være en førsteudgave. Her indgår basisfunktionaliteterne, som matcher oplysningerne på de to journaler. Derudover er der foretaget småjusteringer, som er godkendt hos Sundhedsstyrelsen. 

Allerede nu har projektet modtaget ønske om muligheden for, at den gravide kan få tilsendt et spørgeskema forud for konsultationen hos almen praksis. Denne funktion vil umiddelbart blive tilføjet i version 2.  

Generelt om projektet 

Sundheds- og Ældreministeriet står i spidsen for projektet, Syddansk Sundhedsinnovation fra Region Syddanmark varetager projektledelsen og sekretariatsbetjeningen af bl.a. styregruppen. Sundhedsdatastyrelsen har ansvar for afholdelse af udbud, og alle projektets parter (KL, Danske Regioner, PLO, Sundhedsdatastyrelsen, Sundhedsstyrelsen og klinikere fra fødestederne, almen praksis og kommunerne) er repræsenteret i styregruppen. Alt sammen for at sikre engagement og dedikation omkring projektet. 

Et succesfuldt projekt sikrer, at de gravide tilbydes et individualiseret og fleksibelt graviditetsforløb, hvor data flyder digitalt på tværs af sektorer til gavn for den gravide. Derudover vil de sundhedsfaglige opleve, de har adgang til rette information på rette tidspunkt, samt at de kan dele oplysninger og information med deres kolleger i de øvrige sektorer. 

Øvrigt 

Der udsendes løbende nyhedsbreve, og du kan holde dig opdateret om projektet på Syddansk Sundhedsinnovations hjemmeside, LinkedIn og Instagram. Derudover skal du altid være velkommen til at kontakte projektleder Lone Dalager Kristensen på ldk(at)rsyd.dk, hvis du har spørgsmål til projektet.  

Teaser til den elektroniske graviditestsmappe: https://vimeo.com/showcase/5680958/video/ 311418507 

4 små klip om kiksere med den papirbårne vandrejournal: https://vimeo.com/showcase/5680958.

Referencer

ANALYSE: Digital understøttelse af graviditetsforløb

s1-foto2-web.jpg 

 

Biografi

Lone Dalager Kristensen, Syddansk Sundhedsinnovation Projektleder for det nationale projekt ”Digitalisering af graviditetsforløb”, som Sundheds- og Ældreministeriet står i spidsen for.

Forfatter email

Lone Dalager Kristensen: ldk(at)rsyd.dk

Seneste nummer
Seneste nummer
MediBox